Kagito | | Kişisel Veriler Politikası
Kagito Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kişisel Veriler Politikası
Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak
anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7
Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.
Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme
6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada
açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin
verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek
ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen
veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak,
değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul
edilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
 Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin
gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
geliştirebilmek için;
 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak
yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında
Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin
bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri,
elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

 Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde
ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi
verebilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel
verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin
aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan
Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş.olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi
sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya
Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları,
yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
Kişisel verilerinizin toplanma şekli
Kişisel verileriniz,
 Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad,
soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi
bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki
tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan
çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri
şeklinde;

 Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz,
diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve
çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik
ortamdan;

 Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi
amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel
verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya
da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

 Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma,
anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden
ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama
hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya
platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve
toplanabilmektedir.
KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti
izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş
olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak
işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda
sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK
kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında
bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin
korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da
aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin saklanması ve korunması
Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde
KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu
belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle
paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri
tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi
yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin
yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde
durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’na bildirilecektir.
Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak
tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan
doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel
verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi
gerekmektedir.
6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili
madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
  silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin,
  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahiptir. İstanbul Ticaret Odası’nın 79282/5 sicil sayısında kayıtlı,
  02030349863100001 MERSİS numarasına sahip, Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı
  Yolu Sokak N:8 Daire:28 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL adresinde bulunan Kagito
  Kırtasiye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.
  Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında
  Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan
  edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki
  iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:
  E.posta: [email protected]
  Telefon: +90 850 532 26 45
  Faks: +90 212 613 49 31
  E-BÜLTEN